Advisor Fondförvaltning är specialister inom PPM

Advisor är specialister på förvaltning av PPM-konton. De har en databas som innehåller alla de ungefär 800 fonderna som är valbara i premiepensionssystemet. Gallringen av fonderna gör de utifrån både matematiska analyser och analyser av omvärlden. Innan företaget beslutar sig för att investera i en fond hålls förvaltarmöten där man bland annat bestämmer sig för hur fondportföljen ska konstrueras. Processen slutar inte där utan är en löpande process, där kontinuerliga uppföljningar görs för att kontrollera fondernas risknivå, avkastning och andra parametrar.

Advisor har en förvaltningsstrategi som bygger på långsiktighet och flexibilitet. En del av det pensionskapital som företaget förvaltar placeras i den egna fonden Advisor Världen, medan resten av kapitalet placeras i externa fonder. Möjligheten att kombinera den egna fonden med andra fonder och att jobba långsiktigt men ändå flexibelt, gör att Advisor kan agera snabbt om så krävs men ändå behålla sitt långsiktiga perspektiv på förvaltningen. Detta passar utmärkt om du som sparare vill ha en bra balans mellan en offensiv strategi och en långsiktig sådan. Vid byggandet av portföljen försöker företaget att sprida riskerna genom att skapa en välbalanserad portfölj med diversifierade investeringar.

Pensionsmyndighetens beräkning av din pension

Pensionsmyndigheten beräknar pensionen med hjälp av de basbelopp som gäller för det aktuella året samt utifrån vissa andra regler och faktorer. De basbelopp som används när myndigheten beräknar pensionerna är prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet. Avancerade matematiska formler används för de beräkningar som påverkar de belopp som såväl pensionärer som pensionssparare får på sina pensionskonton. Bland annat används ett delningstal vid beräkningen av den årliga inkomstpensionen.

Denna uträkning går till som så att ditt inkomstpensionskontos värde delas med delningstalet. Delningstalet kommer att fastställas till det år då du fyller 65 år. Om du väljer att börja ta ut inkomstpensionen innan dess kommer du att tilldelas ett preliminärt delningstal. Även när det gäller premiepensionen får du ett delningstal oavsett om du har valt fondförsäkring eller traditionell försäkring.

Högsta och lägsta intjänandet till pensionen

När det gäller pensionen för 2017, är den högsta inkomst som bidrar till intjänandet till den allmänna pensionen 41 359 kronor per månad (eller 496 305 kronor per år). Den pensionsgrundande inkomsten är den totala inkomsten minus en allmän pensionsavgift som ligger på 7 procent. Det gör att 38 438 kronor per månad (eller 461 250 kronor per år) är den högsta pensionsgrundande inkomsten man kan ha år 2017. Den eventuella inkomst som överstiger detta belopp påverkar därför inte intjänandet till den allmänna pensionen. Den lägsta inkomsten som ger ett intjänande till den allmänna pensionen ligger under 2017 på 18 950 kronor per år.

2016 är gränsen för intjänande till den allmänna pensionen 18 739 kronor per år och den högsta inkomsten för intjänande till allmän pension är 39 879 kronor per månad (478 551 kronor per år). Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 procent är den högsta pensionsgrundande inkomsten 37 063 kronor i månaden (444 750 kronor per år).

Pensionsgrundande belopp

Alla former av så kallade inkomstbortfall, det vill säga tidpunkter i livet då du saknar en pensionsgrundande inkomst, kan resultera i en lägre pension. Anledningen till detta är att din pension grundar sig på alla de inkomster du får under hela din livstid. Det finns situationer då du kan få pensionsrätter trots att du inte arbetar. Det gäller till exempel om du tar hand om småbarn, uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning (det som tidigare kallades för förtidspension), gör allmän värnplikt eller studerar.

I sådana fall betalar staten in pensionsavgifter åt dig och din fiktiva inkomst som dessa grundar sig på kallas pensionsgrundande belopp. För att dessa ska användas vid beräkningen av din pension, måste du uppfylla förvärvsvillkoret. Det innebär att du före 70 års ålder under åtminstone fem år har haft pensionsgrundande inkomster motsvarande två inkomstbasbelopp eller mer per år.

Högre lön ger ofta högre pension till en viss gräns

Det är alltså inte bara inkomster från arbete som gör att du tjänar in till den allmänna pensionen, utan det kan också röra sig om föräldrapenning, arbetsskadelivränta, ersättning från a-kassa och andra inkomster som leder till intjänande till pensionen. Taket för intjänandet ligger idag på 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomster som överstiger detta tak resulterar inte i en högre pension.

Generellt sett kan man säga att ju högre lön du har och ju längre du väntar med att gå i pension, desto högre blir din pension. Den allmänna pensionen påverkas också av löneutvecklingen i landet, liksom av hur de premiepensionsfonder du har i din fondportfölj på PPM-kontot utvecklar sig.

Viktigt att tänka på som egen företagare

Om du är egen företagare får du inte den tjänstepension som många anställda får via sin arbetsgivare. Din allmänna pension, som främst består av inkomstpensionen och premiepensionen, baseras helt och hållet på dina inbetalningar och skatter och övriga avgifter. Det är därför viktigt att tänka på att ta ut lön eller överskott och betala in skatter och andra avgifter för att få ett intjänande till din allmänna pension. Det kan också vara en bra idé att ha ett eget pensionssparande, eftersom du som företagare inte får någon tjänstepension via ditt företag.

Det finns två pensionsavgifter som du som företagare får betala och som ger dig en allmän pension. Ålderspensionsavgiften motsvarar den pensionsavgift som en arbetsgivare betalar för sina anställda. Den allmänna pensionsavgiften betalar du genom att betala skatt på ditt överskott eller din lön. Om du har en lön på 39 879 kronor (denna siffra gäller för 2016) per månad eller mer kommer inbetalningen till den allmänna pensionen att maximeras. Om du inte tar ut lön eller ditt överskott, och därmed inte betalar skatt, tjänar du heller inte in till din pension. Ett privat pensionssparande är ett bra komplement till den allmänna pensionen, i synnerhet för dig som är företagare.